Tiếng pô chopper sẽ như thế nào khi gắn động cơ của máy bay?
To Top